CHJPJ85/SC & CHJPJ95/SC & CHJPJP85/SC & CHJPJP95/SC 250 V


Approval/Cert.no: E-11993
Expires: 2016-12-31
Company: Jiangsu Yuanyang Cable Co.,Ltd
Country: China
City: 225129 YANGZHOU
Phone:
Fax:
Product name: CHJPJ85/SC & CHJPJ95/SC & CHJPJP85/SC & CHJPJP95/SC 250 V
Product type: Low Voltage Cable
Product description: